Phân loại câu hỏi

CÁCH XẾP HẠNG

- Câu trả lời được chấp nhận, bạn nhận được 10 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Tốt, bạn nhận được 3 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Chán, bạn bị trừ đi 2 điểm

Thành viên có quá nhiều câu trả lời bị đánh giá là Chán sẽ không được phép tiếp tục trả lời các câu hỏi khác.


Người hỏi: quebao
Thời gian: 4:30 pm 18-06-2010 - Lĩnh vực: Tin tức

Mô hình chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam như thế nào?

Mô hình chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam như thế nào?Mô hình CNXH và Định hướng XHCN có phải là 1?
**********
Số người có cùng vấn đề này: 0 0

Trả lời: keymeeh
5:17 pm 18-06-2010

Mô hình chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương áp dụng tại Việt Nam là mô hình có tám đặc trưng sau đây:

1.Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;
2.Do nhân dân làm chủ;
3.Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;
4.Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
5.Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện;
6.Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;
7.Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;
8.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
Mô hình này được công bố tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (năm 2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam [1].

Mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên chủ trương một cách rõ ràng là mô hình được nêu trong Cương lĩnh của Đảng tuyên bố trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991). So với mô hình 1991, mô hình 2007 có thêm đặc trưng Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; có thêm đặc trưng Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Ngoài ra, mô hình 2007 không còn nhấn mạnh người làm chủ xã hội là riêng nhân dân lao động nữa, thay vào đó khẳng định toàn thể nhân dân hãy làm chủ xã hội: không còn nhấn mạnh chế độ công hữu về tư liệu sản xuất nữa, thay vào đó chúng ta sẽ xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
(Một số thẻ HTML được phép: <a>, <b>, <u>, <i>)
bạn cần đăng nhập

Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Mô hình chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam như thế nào?, vui lòng trả lời.